Master modul – Zoologija

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Studenti koji upisuju master iz oblasti zoologije, generalno imaju široko znanje iz ove oblasti, veliko interesovanje i praktične veštine stečene u toku osnovnih studija. Kako su dobre osobine svakog istraživača u nauci radoznalost i upornost, one su poželjne i kod kandidata za upis na Master studije Zoologije na Katedri za Morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja. Pored toga, očekuje se da student ima odgovoran i pošten odnos sa kolegama i nastavnicima sa kojima treba da sarađuje, kao i odgovornost pri radu uopšte.

Zašto bi studenti trebali da odaberu vaš master program?

Pre svega zato što ih to interesuje, jer jedino uz volju za rad i entuzijazam mogu uspešno ovladati novim tehnikama i istraživati u nauci.

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Ishodi svakog pojedinačnog master rada su specifični, kao što je i svaka tema rada nova i drugačija od ostalih. Svakako da postoje opšte tehnike rada u laboratoriji i na terenu, ali one zavise ne samo od konkretnog istraživačkog zadatka, već i od odabrane grupe životinja.

Rezultati se uglavnom publikuju u indeksiranim naučnim časopisima i/ili kao saopštenja na naučnim skupovima. Oni mogu biti samostalna celina, ali i kao deo širih projektnih zadataka mogu biti dopunjeni dodatnim istraživanjima i objavljeni naknadno u sklopu projektnih rezultata.

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji?

Neke od tema master radova su:

 • Doprinos poznavanju raznovrsnosti fonda potočne pastrmke Salmo trutta L., 1758 u Parku prirode ”Stara planina” i značaj za biološku konzervaciju
 • Funkcijsko-morfološke i etološke karakteristike barske kornjače, Emys orbicularis (Emydidae, Testudines)
 • Navike u ishrani sunčice Lepomis gibbosus u odabranim vodama Srbije
 • Hibridizacija velikih mrmoljaka: morfološka varijabilnost i stope rasta
 • Značaj makrozoobentosa u određivanju kvaliteta vode u slivu rijeke Trebišnjice
 • Genetička karakterizacija populacije crnke (Umbra krameri Walbaum, 1792) sliva rijeke Mature (srednji tok rijeke Save)
 • Antipredatorsko ponašanje Heterocypris incongruens (Crustacea)
 • Status autohtonosti fonda potočne pastrmke u Republici Srbiji i konzervciono-ribarstvene implikacije
 • Ontogenetske promene oblika glave male zelene žabe (Pelophylax lessonae, Ranidae)
 • Genetička diferencijacija populacija pastrmke (Salmo spp.) iz gornjeg toka Vardara i Strume
 • Lokomotorne sposobonosti zidnog guštera (Podarcis muralis)
 • Polni dimorfizam u dužini prstiju i njihovim odnosima kod vrsta porodice Salamandridae
 • Analiza uticaja saobraćaja na populacije vodozemaca i gmizavaca na području Obedske bare (Vojvodina)
 • Sastav i struktura zajednice zooplanktona veštačke akumulacije Grliško jezero u Istočnoj Srbiji
 • Molekularna detekcija parazita Toxoplasma gondii kod golubova

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Osim što postoje ustaljene mere, odnosno ocene na pojedinačnim ispitima i pri izradi zadataka, merila uspeha su različita i veoma često subjektivna. Stoga, na ovo pitanje ne postoji samo jedan precizan odgovor. Moglo bi se generalno reći da je uspešan student onaj čije sposobnosti omogućavaju samostalnost u istrazivanjima. Njegov uspeh može da zavisi i od toga koliko je spreman i motivisan da se i dalje bavi zoologijom u svojoj karijeri ili na višem nivou, odnosno doktorskim studijama.

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor? 

Nastavnici Katedre za morfologiju, sistemariku i filogeniju životinja pri mentorstvima  imaju visoke standarde po pitanju posvećenosti radu sa studentima. Uobičajeno je da jedan nastavnik ima jednog studenta godišnje, koga obučava do one tačke na kojoj se postiže samo usmeravanje samostalnog rada, bez nametanja gotovih ideja i rešenja.

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta?

Svakodnevne aktivnosti master-studenata su promenljive tokom godine, ali jasno precizirane i organizovane od strane mentora u dogovoru sa kandidatom. Periodi rada u laboratoriji ili na terenu su prilagođeni temi master rada i usklađeni sa aktivnostima vezanim za polaganje ispita i pisanje završnog rada. Prema konceptu master studija, sve obaveze se izvršavaju u predvidjenom vremenu za izradu rada, odnosno za jednu školsku godinu. Pri tome se na samom master-radu intenzivno radi od januara i završava se odbranom, najčešće u septembru.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Po potrebama nastave na osnovnim studijama, ali i po dogovoru sa master-studentom, on može biti uključen u nastavne aktivnosti.

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama?

Da, postoji uspešna saradnja sa različitim institucijama. Često se saradjuje sa IBISS-om, Institutom za medicinska istrazivanja…

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Do sada je uspešnost studiranja na modulu Zoologija na izuzetno visokom nivou jer gotovo svi studenti završe master rad u predvidjenom roku. Veoma retko se dešavalo da se usled specifičnih ličnih okolnosti i opredeljenja samog kandidata izrada master rada oduži, ali se do sada uvek završavala uspešnom odbranom master rada.

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku?

Ukoliko postoji mogucnost u datom periodu, odn. ukoliko Ministarstvo nauke to odobri, na projekte se ukljucuju svi zainteresovani student doktorskih studija. U proseku, najčešće se u istraživanja na Katedri uključuje jedan doktorand godišnje.

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija?

Učestalost saradnje sa inostranim institucijama je velika, ali uključivanje studenata zavisi od teme rada i datih okolnosti. Trenutno postoji saradnja sa Agrotehnickim fakultetom u Zagrebu, Biotehnickim fakultetom u Bihaću… Saradnje se uspostavljaju kad god je to moguće, a pored naučnih projekata, način za izradu dela master-rada u inostranstvu, uz dogovor i angažovanje nastavnika, može biti i ERASMUS+ program.

Ko je vaš najuspešniji master student? 

Na ovo pitanje je teško odgovoriti. Iz istog razloga, komisija koja bira najbolji master rad iz oblasti zoologije radi dodele nagrade nagrada Instituta za Zoologiju “Akademik Milutin Radovanović” ima veoma težak posao. Ove godine, nagrada koju dobijaju najbolji master radovi iz oblasti Zoologija bi trebalo da bude dodeljena treći put za redom. Više o tome, i o našim najuspešnijim studentima koji su nagrađeni, možete pročitati na sajtu Biološkog fakulteta:

https://www.bio.bg.ac.rs/vest/dodela-nagrade-akademik-milutin-radovanovic1

https://www.bio.bg.ac.rs/vest/dodela-nagrade-akademik-milutin-radovanovic

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera?

Većina naših studenata nastavi da radi u naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, ali kako nemamo informacije o daljoj karijeri svih naših studenata, ne možemo dati potpuno precizne podatke o tome.

dr Tamara Karan Žnidaršič

u ime Katedre za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja