Master modul – Biologija razvića životinja

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Osobine koje kandidat treba da poseduje su pre svega poznavanje osnova biologije i biologije razvića, spremnost da radi u timu i želja za sticanje novih saznanja. Sve ove navedene stavke neophodne kako bi master studije bile uspešno završene. Uslovi u kojima radimo (ne samo mi kao Katedra, nego i ostali), a to se najviše odnosi na nedostatak prostora, zahtevali bi strpljivost, pre nego izdržljivost potenciajlnog kandidata

 

Zašto bi studenti trebali da odaberu vaš master program?

Za kolege koje žele kombinaciju laboratorijskog i terenskog rada sa zanimljivim ljudima i da im pri tome ne bude dosadno, naš smer je idealan 

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Posle zavšenih master studija, student postaje master bioloških nauka i to je ono šta kandidat dobija. Tehnike koje će savladati se odnose pre svega na manipulaciju uzorcima (njihovu disekciju, pripreme za analizu), rad na profesionalnoj binokularnoj lupi i mikroskopu. Rezulati se mogu publikovati u naučnim časopisima i konferencijama u koliko budu imali odgovarajuću “težinu”, a to će se pokazati tek na kraju istraživačkog rada.

 

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji? 

Teme najčešće pokrivaju postembriogenzu (morfometrijske analize, ispitivanja fenologije) i reporoduktivno ponašanje kod Miriyapoda i Arachnida. U zadnjih nekoliko godina istraživanja su proširena i na odbrambene materije kod ovih grupa zglavkara.

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Nije lako odgovoriti na ovo pitanje. Kandidat koji do kraja privede svoje istraživanje i odbrani tezu, za mene je uspešan student, a imajući u vidu celokupnu situaciju u našoj zemlji, student koji se zaposli u struci i izgadi karijeru, a da pri tome sam bude lično zadovoljan, je svakao uspešan. To se ne bi odnosilo samo na studente našeg smera, nego na sve one koji su završili Biološki fakultet 

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor?

Svaki nastavnik ili saradnik na našoj Katedri, koji postane mentor nekom od kandidata, je potpuno posvećen uspešnom završetku njegovog master rada.

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta?

Aktivnosti uključuju rad u laboratoriji, odlazak na terene, naravno u zavisnosti od prblematike teme. Nekad je posao isključivo vezan za laboratoriju, a u drugim slučajevima ne. Eksperimentalni rad počinje odmah na početku godine, ako je reč o već prisutnom materijalu ili ako to nije slučaj, materijal se prvo prikupi i potom analizira. Drugi slučaj je ređi. Mi kao Katedra posedujemo već dovoljno materijala kako bi rad na master tezi započeo odmah.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Master studenti još ne. Obično studenti doktorskih studija mogu biti uključeni u izvođenje nastave na osnovnim studijama 

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Saradnja pre svega uključuje Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Skoro svi kandidati su završili svoje master teze u planiranom roku. Samo slučaju dvoje kandidata izrada master rada se odužila. Sa tehničkim poteškoćama se do sada nismo susretali, uglavnom zavisi od kandidata da li će master studije trajati duže od te jedne godine budžetskog finansiranja ili ne.

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku? 

Naravno da mogućnost za saradnju postoji. Dva nekadašnja master studenta, koja su završila naš modul, su sada i zaposlena na Katedri za dinamiku razvića životinja u naučnim i istraživačkim zvanjima. Koleginica Jelena Milovanović je i primljena preko projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i upisala je doktorske studije. 

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija?

Za sada takvu saradanju nemamo na nivou master studija.

 

Ko je vaš najuspešniji master student? 

Naši najuspešniji studenti su i zaposleni kod nas. Mladu koleginicu Milovanović sam već spomenuo, a tu je i koleginica dr Zvezdana Jovanović, naučni saradnik na Katedri za dinamiku razvića životinja. Svojom željom za usavršavanjem, vrednoćom i ljudskim kvalitetom dobile su i priliku za posao na Biološkom fakultetu (visok prosek na osnovnim studijama se podrazumeva)

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera?

Na različitim mestima. Mnogi ostanu u Srbiji, zaposleni u nauci mahom, već sam naveo primer dve koleginice kod nas na Katedri. Neki nađu mesta i u drugim granama kao što su prosveta ili komercijalna trgovina