Master modul – Humana molekularna biologija

Kakve osobine i veštine mora da ima student koji je idealan kandidat za Vaš master?

Svaki student koji je zainteresovan za sticanje novih naučnih saznanja iz oblasti humane molekularne biologije i za savladavanje tehnika molekularne biologije za analizu bioloških makromolekula (nukleinskih kiselina i proteina). 

 

Zašto bi studenti trebalo da odaberu Vaš master program?

Zbog eksperimentalnog dela svog master rada koji započinje u prvim nedeljama nakon upisa i mogućnosti da uspešno savlada sve obaveze (položi sve planom i programom predvidjene ispite) i napiše master rad u toku trajanja dva semestra. Dosadašnje iskustvo ukazuje da su svi studenti našeg modula nastavili uspešnu akademsku karijeru kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati?

Student će biti upoznat sa novim naučnim saznanjima koji su vezane za samu temu master rada. Savladane tehnke zavise od teme mater rada i laboratorije u kojoj će raditi ekpserimentalni deo svoga rada. Većina studenata savlada tehnike izolovanja molekula DNK i RNK, gel elektroforezu, PCR, PCR u realnom vremenu, Sangerovo sekvenciranje, RFLP analizu, izolovanje proteina, Western blot a nije redak slučaj da se studenti u okviru svog master rada upoznaju i sa tehnikama dubinskog sekvenciranja (u okviru onih laboratorija koje poseduju ovu vrstu sekvenatora).

 

Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Zavisi od obima dobijenih rezultata eksperimentalog rada. Ređe su to radovi gde je master prvi autor ali zato nije redak slučaj da master student bude koautor naučnog rada u kome su inkorporirani rezultati njegove master teze. 

 

Koje su dosadašnje teme master radova u Vašoj laboratoriji? 

Na modulu Humana molekularna biologija, u periodu od školske 2011/2012. do školske 2019/2020. godine, ukupno je odbranjeno 88 master radova. Najveći broj je urađen u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta. Pored našeg Centra, master radovi rađeni su i u laboratorijama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Instituta za nuklearne nauke »Vinča«, Instituta za biološka istraživanja »Siniša Stanković«, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Insituta za onkologiju i radiologiju Srbije kao i u drugim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Uspeh studenata merim po kvalitetu napisanog master rada i uspešnosti u savlađavanju eksperimentalnih tehnika kao i u sposobnosti samostalne statističke obrade dobijenih rezultata.

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor? 

U svakodnevnom sam kontaktu sa svim svojim master studentima.

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti Vašeg master studenta?

Tokom prvog semesta postoji obavezna nastava na tri predmeta jednom nedeljno. Ostalo vreme studenti provode u laboratorijama.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Ne, izuzeva ako ne izraze želju da budu studenti demonstratori na predmetima čiji su predmetni nastavnici prof. Dušanka Savić-Pavićević i ja (Osnovi molekularne biologije, Molekularna genetika i Molekularna biologija eukariota).

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama?

Veći broj naših studentata svoje eksperimentalne delove master radova završavaju u laboratorijama IMGGI, IBISS-a, Vinče, Medicinskog fakulteta, itd.

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

U našoj laboratoriji do sada nismo imali takvih problema.

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku?

U velikom broju slučajeva da, ali uz ogradu da je to povezano i sa potrebama laboratorija u kome su radili svoje master radove. Ilustracije radi, svi moji dosadašnji dokoranti bili su i moji master studenti. 

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija?

Postoji ali to je stvar koja se tiče angažovanja samog studenta. Do sada je veći broj naših studenata odradilo eksperimentalne delove svojih master radova u laboratorijama u inostranstvu.

 

Ko je Vaš najuspešniji master student? 

Bilo ih je veći broj ali izdvojiću tri studenkinje Zoranu Dobrijević i Nevenu Kotarac koje su već postale dokorke nauka i moju sadašnju doktorantkinju Suzanu Matijašević. Sve one su bile studentkinje našeg master modula.

 

Gde studenti uglavnom završe posle Vašeg mastera?

Gotovo svi naši studenti upisuju doktorske studije kako u inostanstvu tako i kod nas na Univerzitetu u Beogradu.Goran Brajušković

u ime Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju