Master modul – Biologija gljiva

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Uspešni studenti na OAS sa svih modula, sa zadovljavajućim prosekom (preko 8,5), sa interesovanjem za mikologiju imaju potencijal da budu dobar kandidat za naš master program. Kao i za sve module, poznavanje engleskog jezika je neophodno radi korišćenja naučne i stručne literature što je potrebno i za savladavanje gradiva i za realizaciju master rada. Laboratorijski rad, pod rukovodstvom mentora, studenti uspešno savladaju kada su posvećeni problematici i učenju.

 

Zašto studenti treba da odaberu vaš master program?

Mikološka istraživanja su u ekspanziji u svetu i kod nas zbog svoje primenljivosti u različitim sferama života. Širok je dijapazon oblasti gde gljive, mikromicete i makromicete, zauzimaju značajno mesto. Koriste se u ishrani, farmaciji, medicini, mnogim biotehnološkim procesima, producenti su toksina i izazivači brojnih bolesti, učestvuju u procesima degradacije i devastacije različitih materijala itd. 

Kompletna opremljenost laboratorije savremenim instrumentima kao i nastavnici i saradnici specijalizovani za pojedine oblasti pružaju mogućnost izbora problematike istraživanja. Tokom laboratorijskog rada student će savladati metode i tehnike koje se koriste u istraživanjima i u drugim oblastima biologije.

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Tokom master studija student će nadograditi znanje iz mikologije i ovladati savremenim tehnikama neophodnim za realizaciju master rada. Istakla bih, zbog velike zainteresovanosti studenata, da su i molekularne metode često sastavni deo mikoloških istraživanja. Studenti će savladati savremeni pristup istraživanjima u mikologiji, od korišćenja resursa dostupnih u literaturi do dizajniranja eksperimenata i izbora metoda koje će koristiti tokom izrade master rada. Postoji mogućnost publikacije dobijenih rezultata ukoliko oni po kvalitetu i obimu zadovolje kriterijume za samostalnu publikaciju ili kao deo proučavane problematike što procenjuje mentor. Takođe je važno naglasiti da će student biti koautor na radu samo ako sveobuhvatno učestvuje u njegovoj realizaciji.

 

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji?

Teme master radova su gotovo uvek povezane sa tekućim istraživanjima u okviru mikoloških projekata. To su oblasti koje se bave proučavanjem diverziteta, kultivacijom, enzimskom aktivnošću gljiva, medicinskim potencijalom lekovitih vrsta, ulogom gljiva u biodegradaciji i biodeterioraciji. Obično se ponude određene teme, shodno aktivnostima u laboratoriji, a student bira prema svom afinitetu.

Neke od dosadašnjima tema su bile: Guanofilne gljive Ogoreličke pećine; Analiza biofilma sa dva nadrgrobna spomenika – krstače sa posebnim akcentom na sastav mikobiote; Mikobiota preparata za šminkanje i testiranje antifungalne i antioksidativne aktivnosti ekstrakata Alchemilla hybrida kao potencijalnih aditiva; Uticaj nanočestica fulerenola na rast micelije i germinaciju spora odabranih vrsta mikromiceta;Antioksidativna i antifungalna aktivnost ekstrakata odabranih lekovitih vrsta gljiva; Antioksidativni i neuroprotektivni potencijal Pleurotus ostreatus i Laetiporus sulphureus; Produkcija ligninolitičkih enzima i degradacija lignina kod vrsta roda Trametes Fr; Uticaj ko-kultivacije gljiva na efikasnost pretretmana lignoceluloze i dr.

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Uspešnost sudenta se najbolje vidi kroz rezultate na ispitima i na osnovu mišljenja mentora na bazi kooperatinosti tokom praktičnog rada i prezentovanja i diskutovanja  rezultata u odnosu na literaturne podatke. 

Završene master studije su same po sebi uspeh za studenta, a ukoliko student izrazi želju da se i dalje usavršava u oblasti mikologije to je uspeh i za mentora i za studenta. Veliki uspeh svih učesnika u realizacji progama studija je ako se student, na bazi stečenih znanja opredeli da se bavi nekom od oblasti mikologije, bilo fundamentalno bilo aplikativno.

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor?

Izbor teme utiče na određivanje mentora koji je apsolutno posvećen studentu i prati njegov rad, kako u laboratoriji tako i tokom pisanja master teze sve do odbrane.

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta? 

Nakon upisa master studenata napravi se plan rada u laboratoriji. Da ne bi bilo preklapanja neki studenti eksperimentalni deo rade u letnjem a neki u zimskom semestru. U zavisnosti od problematike, nekada je potreban svakodnevni, kontinuirani, rad u laboratoriji, dok u nekim slučajevima student radi nekoliko dana pa ima pauzu čija dužina zavisi od samog eksperimenta. Pauze se, u dogovoru sa mentorom, koriste za druge aktivnosti vezane za master studije (pregled literature, spremanje i polaganje ispita na master studijama itd.).

U zavisnosti od broja upisanih studenata nastava se odvija u blokovima ili u vidu konsultacija sa predmetnim nastavnikom. Na modulu  je ponuđeno 5 izbornih kurseva čije gradivo se oslanja na predznanja iz mikologije stečena na osnovnim akademskim studijama. Student ima mogućnost da izabere kurs koji je povezan sa problematikom njegovog rada ali može birati i kurs sa nekog drugog modula po dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Iako su aktivnosti različite isplanirane su tako da student u predviđenom roku realizuje sve obaveze.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Ne, studenti master studija nisu uključeni u nastavu na osnovnim akademskim studijama pošto imaju dovoljno svojih obaveza tako da su samo studenti doktorskih studija angažovani u nastavi. 

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Izrada eksperimentalnog dela master rada na modulu Biologija gljiva se uglavnom odvija na fakultetu u laboratoriji za mikologiju na Katedri za algologiju, mikologiju i lihenologiju. Međutim, imali smo i uspešnu saradnju sa drugim institucijama kao što su Institut za biološka istraživanja ‚‚Siniša Stanković”, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine i dr.

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Poštovanjem postavljenog plana rada sprečava se produžetak rada. Pojedinačni su bili slučajevi kada su studenti iz privatnih razloga odlagali žavršetak master studija.

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku? 

Svakako da postoji mogućnost dalje saradnje, veliki broj naših master studenata se upišu na doktorske studije iz mikologije ili ostanu u kontaktu sa mentorom I nakon zapošljavanja.

Da li postoji mogučnost zapošljavanja preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku nije moguće reći jer to zavisi od politike Ministarstva. Mi možemo samo da navedemo kako je to do sada bilo u proteklih deset godina. Veliki broj studenata nakon upisa doktorskih studija je uključen na mikološke projekte čiji je nosilac Biološki fakultetu ili druge institucije sa kojima sarađujemo.

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija? 

Do sada nismo imali ovakvo iskustvo, međunarodna saradnja je uglavnom ostvarivana u okviru doktorskih studija.

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera? 

Većina studenata ostane u struci u našoj zemlji, ovo je zaključak na osnovu kontakata sa svršenim studentima master studija. Najbolji studenti uglavnom upišu doktorske studije a ostali se zapošljavaju na različitiim mestima: u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta namirnica i drugih upotrebnih proizvoda; u prehrambenoj industriji; na farmama za komercijalnu proizvodnju gljiva; u institucijama za zaštitu spomenika kulture; u naučno-istraživačkim institutima različitih profila.

 

 

Prof. dr Jelena Vukojević,

u ime nastavnika i saradnika na modulu Biologija gljva

Katedra za algologiju, mikologiju i lihenologiju