Master modul – Biologija ćelija i tkiva

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master?  

Dobrodošli su uspešni studenti svih modula, koji su zainteresovani za ćelijsku biologiju i histologiju. Znanje engleskog jezika je neophodno radi korišćenja naučne literature koja je neophodna na master studijama. Studenti koje žele da dođu kod nas treba da su odgovorni, kooperativni i znatiželjni, da imaju talenat za rad u laboratoriji koji ponekad kontinuirano može da potraje i do 8 časova, a za koji je neophodno posedovanje elementarnog znanje iz hemije i ćelijske biologije.

Zašto bi studenti trebalo da odaberu vaš master program?

Ćelijska biologija je oblast koja daje odgovore na pitanja vezana za samu srž biologije – ćeliju kao osnovnu jedinicu života.Istraživanja iz oblasti ćelijske biologije i histologije uvek su u žiži interesovanja i nalaze primenu kao u medicini, farmaciji, tako i u drugim oblastima. Naši studenti stiču samostalnost u metodološkom radu iz oblasti ćelijske biologije i histologije, molekularne biologije i mikroskopije.

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Studenti će dobiti znanje i veštine iz oblasti, savladaće tehnike koje specifično rešavaju problem postavljen za izradu master rada, kod nas se rade i tehnike WB, PCR, mikroskopije i analize slike; na žalost, iz oblasti ćelijske biologije jednogodišnje master studije nisu dovoljne vremenski da se izradi rad koji bi po strukturi i obimu bio dovoljan za publikovanje, postoji mogućnost da se rezultati prezentuju na naučnim skupovima.

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji? 

Student može da predloži svoju ideju o eksperimentalnom radu, koju mi prihvatamo ako postoji mogućnost za realizaciju. Teme koje mi nudimo zavise od problematike kojom se trenutno naši nastavnici bave. Na primer, prošle godine ponudili smo studentima sledeće teme: 

  • Strukturno remodeliranje ćelija u redoks zavisnim patofiziološkim stanjima
  • Promene na ćelijama krvi u određenim eksperimentalnim uslovima 
  • Epitel tankog creva posle hroničnog oralnog unosa kadmijum-hlorida
  • 3D rekonstrukcija mrkog masnog tkiva pacova
  • Biogeneza i remodeliranje mitohondrija i peroksizoma
  • Ultrastrukturne odlike kože malog mrmoljka Lissotriton vulgaris u različitim 
  • fazama razvića
  • Uticaj pesticida/hipoksije na jetru riba – mikroskopska studija

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Kao studenta koji je sposoban da proceni nivo svog znanja ali i zna šta želi dalje da nauči, da sagledava značaj dobijenih rezultata i kontekst u kome ih tumači.

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor? 

Mentor ima u proseku jednog studenta ali je bilo godina i sa dvoje, posvećenost je potpuna. Tokom master studija, student blisko sarađuje sa svojim mentorom kroz planiranje kako eksperimentalnog rada, tako i kroz dobijanja smernica za pisanje seminarskih radova, pronalažanje stručne literature i ostalih aktivnosti u cilju uspešne realizacije master rada. 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta? 

Student već u prvom semestru dobija zadatke u okviru kurseva gde samostalno stiče teorijsko znanje, upoznaje se sa radom u laboratoriji, drugi semestar je rezervisan za praktičan rad; vreme koje student provodi u laboratoriji direktno zavisi od teme,neke ne zahtevaju svakodnevni boravak u laboratoriji. Vrlo važno je napomenuti da ograničene prostorne mogućnosti takođe zahtevaju tolerantnost i fleksibilnost studenata u laboratoriji.

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama? 

Za sada ne, uključeni su doktoranti.

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Da, postoji uspešna saradnja prevashodno sa IBISS, IMGGI, i sa Medicinskim fakultetom.

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Dobro planiranje master rada i svakodnevno praćenje rada studenta do sada su rezultirali u odbrani rada u junu i u septembru. Bilo je retkih slučajeva da su studenti iz privatnih razloga prolongirali završetak master studija. Novonastala epidemiološka situacija je naravno uticala na izradu rada u smislu da se maksimalno smanji broj studenta i nastavnika u relativno malim laboratorijama ali za sada sve protiče u najboljem redu.

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku? 

Da, do sada smo svake godine imali studente koji su sa master studija upisivali i naše module na doktorskim,neki od studenata nakon upisa doktorskih studija bili su uključeni i na projektima.

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija?

Da, postoji ali se za sada radi kod nas, ove školske godine je to tema iz saradnje sa Univerzitetom u Milanu, planiramo da po smirivanju epidemije, eventualno sledeće školske godine organizujemo izradu dela rada u njihovim laboratorijama.

Ko je vaš najuspešniji master student?

Svi su uspešni, ne bih izdvajala najuspešnijeg, možda su to oni studenti koji imaju inicijativu da posle master studija nastave istraživanja kod nas ili u inostranstvu.

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera? 

Većina ostaje u Srbiji i odmah se zaposle na projektima ili medicinskim ustanovama, manji broj studenata nastavi uspešnu karijeru u inostranstvu.

doc. dr Marija Marin

u ime Katedre za Biologiju ćelija i tkiva