Master modul – Genetičko inženjerstvo i biotehnologija

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Kandidati zainteresovani za naš master modul prevashodno pokazuju interesovanje za primenu molekularne biologije u različitim oblastima biotehnologije, odnosno za povezivanje fundamentalne sa primenjenom naukom. Uzevši u obzir specifičnosti obaveznih kurseva našeg modula, znanje molekularne biologije, molekularne genetike i biohemije je od ključnog značaja. Studenti svih smerova OAS našeg fakulteta se dobro snalaze, iako modul uglavnom upisuju studenti Molekularne biologije i fiziologije. Akcenat našeg master modula je na eksperimentalnom radu te je najvažnija osobina koju student mora da poseduje ljubav prema laboratoriji. Nije neophodno da studenti imaju značajnije iskustvo u eksperimentalnom radu, te tako svi studenti dobijaju adekvatnu obuku na samom početku izrade svog master rada. Osim teorijskog znanja i želje za radom u laboratoriji, neophodno je da studenti umeju da funkcionišu u socijalnom okruženju. Veštine komunikacije su visoko cenjene kod budućih studenata.

 

Zašto bi studenti trebali da odaberu vaš master program?

Master modul Genetičko inženjerstvo i biotehnologija studentima pruža mogućnost sagledavanja šire slike i razumevanja novih trendova u nauci koji teže ka fuzionisanju fundamentalne nauke sa primenom koja bi kroz inovacije donela direktnu dobrobit društvu kao celini. Master radovi studenata našeg modula su često deo kompleksnijih istraživanja u oblastima u kojima se graniče fundamentalna nauka i primena u medicini, poljoprivredi i prehrambenoj industriji. 

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Najznačajnija dobrobit za svakog studenta našeg master modula je svakako uhodavanje sa eksperimentalnim radom u laboratoriji koji podrazumeva ne samo planiranje i osmišljavanja eksperimenata, pravilno tumačenje rezultata i prezentovanje istih, već i osposobljavanje za bezbedan rad u laboratorijskom okruženju kao i upoznavanje sa načinom funkcionisanjem laboratorija. Upravo je stoga akcenat modula na eksperimentalnom radu, te studenti od samog početka master studija započinju rad u laboratorijama. Naravno da teorijska edukacija nije zapostavljena, kroz obavezne kurseve studenti stiču osnove neophodne za razumevanje problematika svojih master radova. Većina naših studenata ovlada širokim spektrom metoda tokom izrade master rada, od klasičnih mikrobioloških metoda, zatim metoda izolacije i manipulacije DNK/RNK molekulima, genomikom i metagenomikom, metodama izolacije i purifikacije proteina, metode rada sa malim bioaktivnim molekulima, raznolike hemijske metode (u zavisnosti od master rada, HPLC, IR spektroskopija, masena spektrometrija i sl.) kao i rad na ćelijskim kulturama ili model organizmima (biljke, zebra-ribice, C. elegans, sisari). Naravno da neće jedan student proći sve ove metode tokom izrade master rada, ali ukoliko tema master rada zahteva primenu neke od ovih metoda, mogućnost postoji. Što se publikacija tiče nije čest slučaj da master rad predstavlja celinu koja može samostalno da se publikuje, najčešće su ti rezultati segment obimnijeg istraživanja. Autorstvo na radovima koji sadrže rezultate master rada se reguliše direktno između institucije u kojoj je master rad urađen i samog studenta.

 

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji? 

Studenti koji upišu naš modul izradu master rada vrše ili u okviru laboratorije Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju našeg fakulteta ili u laboratorijama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, tako da i teme prate oblasti istraživanja navedenih laboratorija. Spektar tema je širok i grubo bi mogao da se podeli na produkciju biotehnološki značajnih molekula i biodegradaciju zagađivača, biotehnologiju u ratarstvu (pospešivanje rasta biljaka), molekularne osnove rezistencije na antibiotike i virulencije bakterija, istraživanja u cilju pronalaska novih bioaktivnih jedinjenja (pre svega antimikrobnih) i istraživanja interakcija mikroorganizam – domaćin (biljke, insekti, sisari).

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Uspeh studenata može da se meri na više načina, ali pre svega prema obavezama koje ima u okviru svojih master studija, pri čemu mislim na blagovremeno i uspešno polaganje ispita. Lično, ne merim uspeh studenta prema obimu rezultata u okviru master rada, već prevashodno prema razumevanju problematike i broju različitih metoda kojima je ovladao. Svaki master rad je mini-naučni rad i kao takav nema zagarantovan uspeh u smislu dobijanja očekivanih rezultata. Međutim, upravo je u tome čar, zato što student ne rade serijske master radove koji podrazumevaju besomučno ponavljanje jedne ili dve metoda, već je svaki master rad i pravi naučno-istraživački rad. Uspešan student je onaj koji je zadovoljan svojim učinkom ili onaj koji suštinski razume u čemu je bio problem čak i ako nije zadovoljan onim što je uspeo da uradi tokom izrade master rada. Uspešan student je onaj kome će znanje i pre svega iskustvo stečeno tokom izrade master rada biti od koristi tokom dalje profesionalne karijere. I na kraju uspešan student je onaj kome su uvek otvorena vrata laboratorije u kojoj je uradio svoj master rad, a to zavisi ne samo od znanja i veština već i od kućnog vaspitanja.

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor? 

Studenti našeg modula odmah po upisu dobijaju mentora koji će direktno rukovoditi izradom rada u laboratoriji u kojoj student bude raspoređen. Skoro uvek jedan mentor ima jednog student i maksimalno mu je posvećen. Ukoliko mentor nije profesor našeg fakulteta, onda će studentu pored mentora iz laboratorije biti dodeljen i mentor iz redova profesora naše katedre koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru modula. 

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta? 

Kao što je prethodno navedeno student odmah nakon upisa bivaju raspoređeni po laboratorijama i počinju sa eksperimentalnim radom. Tokom prvog semestra studenti slušaju tri obavezna kursa našeg modula koji imaju samo teorijsku nastavu, a sve sa ciljem da s što više vremena provedu u laboratorijama. Uobičajeno je da čak i ukoliko se izrada master rada završi ranije, studenti ostaju da volontiraju u laboratorijama do trenutka formalne odbrane master rada.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Studenti master studija nisu uključeni u izvođenje nastave na osnovnim studijama.

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Funkcionisanje našeg modula se bazira na saradnji sa drugim institucijama pre svega Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Studenti naešg modula uglavnom odbrane svoje master radove tokom jula i septembra tekuće školske godine. Dešavalo se da studenti moraju da upišu drugu godinu master studija, ali ti slučajevi su bili isključivo zbog nemogućnosti izrade rada iz privatnih razloga ili drugih ličnih razloga samih studenata. U stalnom sam kontaktu sa mentorima u laboratorijama kao i studentima i aktivno učestvujem u rešavanju problema, ukoliko se pojave.

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku? 

Angažovanje studenata u okviru laboratorija u kojima su radili svoje master radove zavisi od više faktora, a pre svega od toga kako se student pokazao i naravno od toga da li i pored želje da se student angažuje nadalje u okviru laboratorije postoji i mogućnost za tako nešto. Ako je laboratorija zadovoljna studentom i ima potrebe za angažovanjem novih čanova, onda postoji više načina na koji to može da se ostvari, a to su pre svega angažovanja kroz projekte (strane, domaće) i stipendije.

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija? 

Saradnja sa međunarodnim isntitucijama tokom izarde master radova je moguća i već je ostvarivana. Najčešći vid saradnje je podrazumevao da student uradi eksperimente u nekoj inostranoj laboratoriji. Naravno da sam u tom slučaju u direktnom kontaktu sa rukovodiocem te laboratorije i u dogovoru sa njima se definiše i sam master rad.

 

Ko je vaš najuspešniji master student? 

Uspeh je relativan pojam koji može da se odredi na više načina te stoga ne bih mogao da izdvojim jednog ili nekolicinu stuenata koje smatram uspešnim. Uspešni su svi oni studenti koji su zadovoljni sobom, svojim radnim i privatnim okruženjem te sa osmehom idu na posao, sa osmehom rade i raduju se povratku kući. 

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera? 

Većina studenata ostaje u struci u smislu da nastavljaju sa akademskim usavršavanjem bilo da upisuju doktorske studije u našoj zemlji ili inostranstvu. U skladu sa programom modula deo studenata se opredeljuje za rad u biotehnološkim kompanijama, ali uglavnom nakon završenog doktorata.

 

prof. dr Branko Jovčić

u ime Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju