Master modul – Eksperimentalna fiziologija životinja i čoveka

Kakve osobine i veštine mora da ima student koji je idealan kandidat za Vaš master? 

Idealan kandidat za master program kojim rukovodim mora imati dobar prosek (preko 8.5), dobre ocene iz predmeta od interesa. Same veštine neophodne za bavljenje naukom, student stiče na samim master akademskim studijama, a kasnije se usavršava i na doktorskim akademskim studijama. Spretni studenti ove veštine usvoje veoma brzo, već za nekoliko nedelja. Do sada, zaista nije bilo problema prilikom snalaženja u laboratorijskom radu. 

 

Zašto bi studenti trebalo da odaberu Vaš master program?

Studenti bi trebalo da odaberu ovaj master program pre svega zbog ličnih interesovanja u oblasti (molekularne) fiziologije.

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Ponekad postoji mogućnost da master student bude ujedno i koautor objavljenog rada, ali je mnogo važnije da studenti usvajaju veštine iz oblasti molekularne-fiziologije koje će im dalje pomoći u karijeri.  

 

Koje su dosadašnje teme master radova u Vašoj laboratoriji?

Dosadašnje teme su bile vezane za problematiku kojom se mi, sa katedre, bavimo: stres, režimi ishrane, tretmani suplementima, medikamentima….

Neke od dosadašnjima tema su bile:

 

  • Uticaj restrikcije unosa hrane na glukokortikoidni signalni put u kori velikog mozga 5XFAD miševa kao modela Alchajmerove bolesti
  • Uticaj pretretmana meldonijumom na ishemijsko/reperfuzijska oštećenja bubrega i jetre kod pacova
  • Uticaj različitih bioloških terapija na nivo fosfolipida, slobodnih masnih kiselina i azot-monoksida u serumu pacijenata sa reumatoidnim artritisom
  • Efekti ishrane obogaćene fruktozom i izlaganja hroničnim stresorima na ekspresiju receptora za insulin i izoformi alfa subjedinice Na+/K+-ATP-aze u srcu pacova
  • Uticaj ishrane obogaćene mastima na ekspresiju NADPH oksidaza u hipotalamusu pacova
  • Promena ekspresije BRAF-om aktivirane duge nekodirajuće RNK (BANCR) kao prognostički marker papilarnog karcinoma štitaste žlezde
  • Efekat URB 597 na ponašanje i sintezu i količinu noradrenalina u prefrontalnoj kori pacova oba pola hronično izlaganih blagim nepredvidivim stresorima
  • Insulinska signalizacija u hipotalamusu 5xFAD miševa kao animalnog modela Alchajmerove bolesti

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija? 

Uspeh studenata se vrednuje kroz veštine snalaženja u laboratoriji, praktični rad, pisanje samog master rada, ali i dobijenih ocena tokom master akademskih studija. 

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor?

Mentorstva se na početku školske godine podele među svim nastavnicima katedre i svaki nastavnik bude posvećen svom studentu tokom izrade master teze, kako tokom eksperimentalnog rada, tako i tokom samog pisanja. Lično, godišnje mentorišem od dva do tri studenta kako bih svima bila posvećena.  

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti Vašeg master studenta? 

Svi naši master studenti pohađaju nastavu tokom zimskog semestra, dok tokom letnjeg realizuju i pišu svoj master rad.

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama? 

Ne, jer želimo da se studenti fokusiraju na izradu master rada

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Da, dosadašnja saradnja sa drugim naučnim institucijama je veoma intenzivna, a ovo su samo neke od njih: VINCA, IBISS, IMGGI, IMI. 

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema? 

Do sada se nije dešavalo, trudimo se da naši studenti budu zadovoljni posle master akademskih studija. 

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku?

Postoji, dva master studenta su ostala na doktorskim studijama i zaposlili su se na našoj katedri.Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija? 

Da, tu bih volela da spomenem dva projekta sa Institutom za crve u Minhenu. 

 

Ko je Vaš najuspešniji master student? 

Aleksandra Ružičić koja je na drugoj godini doktorskih akademskih studija i trenutno joj pišem referat za izbor u zvanje asistenta.

 

Gde studenti uglavnom nastave svoju karijeru nakon Vašeg mastera? 

U inostrantsvu uglavnom, većina njih ostane u oblasti molekularne fiziologije i naravno u kontaktu sa mnom.prof. dr Jelena Đorđević

u ime Katedre za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *