Master modul – Zoologija (beskičmenjaka)

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Svi zainteresovani kandidati su dobrodošli na naš master modul. Bitno je da postoji dobra saradnja između kandidata i mentora, a za samog kandidata da je vredan, istrajan i, pre svega, zainteresovan za oblast proučavanja na master akademskim studijama, u našem slučaju za entomologiju i generalno zoologiju beskičmenjaka. Mi pokrivamo veliki broj grupa životinja i pojedinačnih disciplina, tako da kandidati imaju na raspolaganju pregršt tema budućeg master rada.

 

Zašto studenti treba da odaberu vaš master program?

Savet za buduće kandidate je da odaberu oblast istraživanja prema kojoj su do tada imali najveće interesovanje i afinitet, bilo da je u pitanju naš master modul ili neki drugi. U slučaju da studente zanimaju insekti i drugi beskičmenjaci, napraviće pravi izbor ukoliko se opredele za naš modul. Zašto baš kod nas? Zato što možemo primiti veliki broj kandidata, ne postoje uslovni predmeti za upis za studente sa Biološkog fakulteta, vodimo studente na teren, obučavamo ih za rad u laboratoriji, pokrivamo veliki broj grupa životinja i oblasti ispitivanja, istražujemo terestričnu, akvatičnu i pećinsku faunu, sarađujemo sa velikim broj naučno-istraživačkih institucija u zemlji i inostranstvu, otvara se mogućnost nastavka studiranja u vidu doktorata kod istih mentora, i, pre svega, imamo odličnu saradnju i komunikaciju sa kandidatima.

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Student će po završetku master studija imati široka znanja iz biologije odabrane grupe životinja, ovladaće metodama terenskog rada i savremenim laboratorijskim tehnikama, a biće osposobljen i da se samostalno bavi naučno-istraživačkim radom i priprema naučne radove. Od savremenih tehnika, studenti imaju mogućnost da tokom master studija ovladaju izolacijom i ispitivanjem reaktivnosti seruma, ekstrakcijom DNK, PCR-om, elektroforezom, metodama praćenja nivoa i aktivnosti enzima oksidativnog stresa, komet testom, kreiranjem baze podataka i njihovom analizom, klasičnom i geometrijskom morfometrijom, skenirajućom elektronskom mikroskopijom, laserskom mikroskopijom (dvofotonski pobuđenom fluorescentnom mikroskopijom i konfokalnom mikroskopijom), gasnom hromatografijom sa masenom spektometrijom, metodama određivanja minimalnih inhibitornih, baktericidnih i fungicidnih koncentracija prirodnih produkata, infracrvenom spektroskopijom, itd. U najvećem broju slučajeva, rezultati master radova se publikuju u renomiranim međunarodnim časopisima, pri čemu su master kandidati koautori tih publikacija. Nakon završenih master studija, kandidati imaju mogućnost da upišu doktorske studije na modulu Entomologija, gde mogu da prošire svoja znanja i veštine stečene tokom master akademskih studija.

 

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji? 

Postoje mnogobrojne teme koje kandidati mogu da izaberu. Naravno, ukoliko kandidat ima interesovanje za nekom drugom temom iz zoologije beskičmenjaka, postoji mogućnost da je izabere nakon konsultacija sa mentorom. Neke od tema koje nudi Katedra za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju su: Proteini pljuvačke krpelja – antigenske karakteristike i aplikativni potencijal, Taksonomska/faunistička studija vodenih insekata, Taksonomska/faunistička studija makroinvertebrata tekućih voda, Praćenje uticaja pastrmskih ribnjaka na zajednice makroinvertebrata, Praćenje učestalosti morfoloških asimetrija i deformiteta kod larvi vodenih insekata, Biološki monitoring na nivou biomarkera – komet test (oštećenja u molekulu DNK kod larvi vodenih insekata nakon uliva otpadnih voda), Faunističko-ekološka istraživanja retkih i strogo zaštićenih vrsta akvatičnih beskičmenjaka, Taksonomska/faunistička studija odabranog taksona zemljišnih/pećinskih tvrdokrilaca, Upotreba geometrijske morfometrije u morfološkim studijama odabranog taksona trčuljka, Morfološka studija pigidijalnih žlezda trčuljaka, Hemijska identifikacija sekreta pigidijalnih žlezda odabranog taksona trčuljka, Antimikrobni potencijal sekreta pigidijalnih žlezda odabranog taksona trčuljka, Morfološka i optička karakterizacija kutikularnih struktura odabranog taksona insekata, Taksonomska/faunistička studija parazitskih osa podfamilije Aphidiinae, Morfometrija odabranih taksona parazitskih osa, Filogenetske i molekularne studije parazitskih osa, Praćenje razvoja pčela voćnjaka (Osmia spp.) u laboratorijskim uslovima, Uticaj pesticida na pčele voćnjaka (Osmia spp.), Primena pčela voćnjaka (Osmia spp.) kao oprašivača gajenih biljaka, Pčele kao vektori dobrobitnih mikroorganizama, Raznovrsnost pčela određene oblasti od značaja, Medonosna pčela u urbanim uslovima, Prateća fauna solitarnih i/ili socijalnih gajenih vrsta pčela i dr.

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

U najvećem broju slučajeva, uspeh studenta se utvrđuje uvidom u njegov prosek i godine studiranja. Međutim, postoje i druge bitne stvari koje karakterišu uspešne studente. Neke od njih su količina i širina usvojenog znanja, kao i sposobnost da se stečena znanja primene u budućim istraživanjima. Ukoliko uspemo svojim kandidatima da prenesemo što više znanja, usmerimo ih ka oblasti u kojoj su najbolji i osposobimo da budu nezavisni istraživači, možemo smatrati da smo iznedrili uspešne kandidate, a da smo mi uspešni kao mentori.

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor? 

Moje kolege i ja odvajamo puno vremena na rad sa studentima master studija kao mentori. To uključuje održavanje nastave na kursevima, konsultacije sa kandidatima, učešće u terenskom i laboratorijskom radu, osmišljavanje i pregled seminarskih radova i master rada, ali i mnoštvo drugih aktivnosti. Komunikacija sa kandidatima je redovna i česta. Postoji mogućnost da jedan mentor vodi više kandidata tokom iste godine trajanja master studija.

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta? 

S obzirom da postoji veliki broj oblasti koje pokrivamo, da je u pitanju nekoliko grupa životinja sa različitom biologijom i ekologijom, da su metodologija koju koristimo i tehnike koje upotrebljavamo obično različite, često se aktivnosti studenata razlikuju. Obično mentor organizuje da kandidat eksperimentalni deo realizuje u periodu između ispitnih rokova (najčešće između februarskog i junskog roka), kako bi studenti imali dovoljno vremena da spreme ispite, odnosno kako bi eksperiment mogao da bude izveden u kontinuitetu. Laboratorijski rad u proseku traje nekoliko nedelja, što zavisi od tipa istraživanja i broja zadataka koji se postavljaju pred kandidata. Na početku eksperimentalnog rada se studenti upoznavaju sa opremom u laboratoriji i metodama i tehnikama koje će koristiti, nakon čega sledi samostalan rad kandidata uz podršku mentora. Laboratorijski rad se odvija na Biološkom fakultetu, ali može i u okviru brojnih naučno-istraživačkih institucija sa kojima sarađujemo. Za najveći broj tema koje nudimo predviđen je i terenski rad u okolini Beograda ili u drugim oblastima Srbije, koji obično uključuje nekoliko jednodnevnih terenskih izlazaka.

 

Da li je student uključen u izvođenje nastave na osnovnim studijama?

Postoji mogućnost da studenti volontiraju na pojedinim kursevima na osnovnim akademskim studijama. Ako studenti planiraju da upišu doktorske studije, mogu biti kao doktoranti angažovani u nastavi na osnovnim i master studijama.

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Naravno, Katedra za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju sarađuje sa velikim brojem naučno-istraživačkih institucija, u čijim laboratorijama studenti mogu da realizuju eksperimentalni deo master rada. Postoji mogućnost i da komentor bude iz druge institucije. Do sada smo u okviru master studija sarađivali sa sledećim naučno-istraživačkim institucijama: Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu i dr. Saradnja sa svim navedenim institucijama je do sada bila veoma uspešna, u prilog čemu govore brojni odbranjeni master radovi, čiji su eksperimentalni delovi odrađeni u ovim institucijama, kao i veliki broj publikovanih naučnih radova, proisteklih iz rezultata master radova.

 

Koliko je često da se izrada rada oduži usled tehničkih i drugih problema?

Prema mom saznanju, do sada nismo imali slučajeve da se izrada master rada oduži van zakonskih rokova. U slučaju da kandidati pokažu veliku angažovanost, tj. ako polože sve predviđene ispite i pripreme master rad u brzom roku, ne postoje prepreke da se organizuje odbrana master rada.

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku? 

Saradnja sa kandidatima se obično ne završava odbranom master rada. Najveći broj njih se odlučuje za nastavak studiranja i upisuje doktorske studije modula Entomologija, koje organizuje Katedra za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju. Kao što sam već napomenuo, kvalitetni studenti doktorskih studija se mogu angažovati u držanju nastave na osnovnim i master akademskim studijama. Takođe, otvorena je mogućnost radnog angažovanja studenata doktorskih studija kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fonda za nauku Republike Srbije i Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije.

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija? 

Pored domaćih, sarađujemo i sa velikim brojem inostranih naučno-istraživačkih institucija. Do sada nismo imali praksu da master kandidate šaljemo u inostranstvo s obzirom da master studije traju svega godinu dana. Pored toga, zbog trenutne situacije na globalnom nivou, putovanja su dosta redukovana i neizvesna, pa može doći do probijanja rokova za završetak master studija zbog nemogućnosti da se eksperiment realizuje u inostranstvu. Nasuprot tome, postoji otvorena mogućnost da se doktorat ili deo doktorata realizuje u inostranstvu, u okviru institucija sa kojima sarađujemo. 

 

Ko je vaš najuspešniji master student? 

Ne bih mogao izdvojiti nijednog studenta posebno. Uspeh je relativan pojam. Može se reći da je svaki student koji odbrani master rad uspešan. Mogu se izdvojiti oni sa najvećim prosekom, oni koji su u najkraćem roku završili master studije, oni koji su najbrže ovladali usvojenim veštinama, oni koji su najplodonosniji po broju publikacija i dr. Vaerovatno treba posmatrati više parametara kako bi izdvojili baš jednog kandidata kao najuspešnijeg.

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera? 

Većina studenata koji završe naš master modul ostaje u Srbiji. Oni žele da ostanu u istoj oblasti istraživanja i da produbljuju svoja znanja, te se uglavnom odlučuju da upišu doktorske studije modula Entomologija, gde ih vode isti mentori. Manji procenat studenata traži zaposlenje odmah po završetku master studija. Ima i onih koji su već zaposleni kada upišu master studije, a za dalje napredovanje na poslu im je potrebno da imaju titulu master. Većina kandidata nađe kasnije posao vezan za biologiju i srodne nauke (poljoprivreda, šumarstvo, zaštita životne sredine, biomedicina, hemija, fizika), a određen broj i u industriji.

 

prof. dr Srećko Ćurčić,

u ime Katedre za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju